CLASSIFICATION AND MAPPING OF LAND USE AND SOME SOIL PROPERTIES IN KIRŞEHIR PROVINCE, TURKEY

Authors

  • M. Cüneyt Bagdatlı Nevsehir Haci Bektas Veli University, Engineering and Architecture Faculty, Department of Biosystem Engineering, Nevsehir, Turkey https://orcid.org/0000-0003-0276-4437
  • Oğuzhan Arslan Nevsehir Hacı Bektas Veli University, Science Institute, Department of Environmental Engineering, Nevsehir, Turkey

DOI:

https://doi.org/10.29121/ijetmr.v8.i8.2021.1022

Keywords:

Land Use Capabilities, Soil Properties, Classification, GIS Mapping, Kırşehir province, Turkey

Abstract

In this study, land use capabilities, land types and other soil properties of Kırşehir province were classified and analyzed. In the study, 1/25.000 scale digital soil maps obtained from the Ministry of Agriculture and Forestry (Turkey) were used. Numerical data were classified using Arc GIS 10.3.1 software, which is one of the GIS software. As a result of the research; In general, It was observed that IV. class lands were formed in the Kirsehir province IV.class lands were found to be 1658.3 km2 and it was determined that they cover 25% of the total area. It is seen that soil insufficiency is high in Kırşehir province due to slope and erosion damage. Soil insufficiency due to slope and erosion damage was found to be 3520.7 km2 and it was determined that 54% of the total area was exposed to this effect. It has been observed that the land type is generally composed of steppe, bare rocks and rubble. It was determined that the area formed by bare, rocks and debris is 1128.5 km2. It has been determined that the stony soil areas are 1094.2 km2. As a result of the study, classified map outputs related to land uses and some soil properties were obtained. It will be inevitable that this research will provide important database bases for other studies to be carried out in this region in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akbaş and Yıdız, H. (2004). Toprak Özelliklerinin Haritalanmasında Jeoistatistiksel Tekniklerin Kullanılması, 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 6-9 Ekim, Türkiye. (in Turkish)

Akten M. (2008). Isparta Ovasının Optimal Alan Kullanım Planlaması Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Isparta, (in Turkish)

Akbaş, F, Ünlükara, A., Kurunç, A., İpek, U., & Yıldız, H. (2008). Tokat Kazova’da Taban Suyu Gözlemlerinin CBS Yöntemleriyle Yapılması ve Yorumlanması. Sulama ve Tuzlanma Konferansı, 12-13 Haziran 2008, Şanlıurfa. Retrieved from https://avesis.erciyes.edu.tr/yayin/173ac851-6a1e-4794-9593-a39cc91d3a97/tokat-kazovada-taban-suyu-gozlemlerinin-cbs-yontemleriyle-yapilmasi-ve-yorumlanmasi

Anderson, J. R. E. E., Hardy J. T., Roach & R.E. Witmer., (1976). A Land Use and Land Cover Classification System for Use with Remote Sensor Data. U.S. Geological Survey, Professional Paper 964, pp 28, Reston, VA Retrieved from https://doi.org/10.3133/pp964 DOI: https://doi.org/10.3133/pp964

Anonymous, (2005). Toprak ve Arazi Sınıflaması Standartları Teknik Talimatı, Retrieved from https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5403.pdf (Access Date: 16.04.2020) (in Turkish)

Anonymous, (2000). Sayısal Toprak Haritaları, Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara (in Turkish)

Anonymous, (2007). Kırşehir Tarım İl Müdürlüğü Kayıtları, Kırşehir (in Turkish)

Anonymous, (2008). Kırşehir İl Çevre Durum Raporu. Kırşehir Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Kırşehir (in Turkish)

Anonymous, (2020). Kırşehir hakkında genel bilgiler, Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Retrieved from https://kirsehir.ktb.gov.tr/TR-64747/genel-bilgiler.html (Access Date: 16.04.2020) (in Turkish)

Anonymous, (2010). Arc GIS 10.3.1. ESRI Environmental System Research Institute. Redland, CA, USA

Akalan, İ. (1977). Toprak Oluşu, Yapısı ve Özellikleri, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 662/204 (in Turkish)

Bağdatlı, M.C., İstanbulluoğlu, A., & Bayar, N.A. (2014). Toprak ve Su Kaynakları Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Belirlenmesi: Tekirdağ-Çerkezköy İlçesi Uygulaması, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, Sayı:14, 17-25, Afyon (in Turkish) Retrieved from https://doi.org/10.5578/fmbd.6760 DOI: https://doi.org/10.5578/fmbd.6760

Bathgate, J.D., & Duram, L.A. (2003). A Geographic Information Systems Based Landscape Classification Models to Enhance Soil Survey: A Southern Illionis Case Study. Jour. Of Soil and Water Cons. 58:119-127 Retrieved from https://www.jswconline.org/content/58/3/119.short

Başyiğit, L., Şenol, H., & Müjdeci, M. (2008). Isparta İli Meyve Yetiştirme Potansiyeli Yüksek Alanların Bazı Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Haritalanması, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3(2): 1-10, ISSN 1304-9984 (in Turkish) Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sduzfd/issue/50301/317600

Bozyiğit, R. (2020). Seydikemer İlçesi (Muğla) Topraklarının Özellikleri ve Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 18:695-706. (in Turkish) Retrieved from https://doi.org/10.31590/ejosat.702654 DOI: https://doi.org/10.31590/ejosat.702654

Delibaş, L., Bağdatlı, M.C., & Danışman, A. (2015). Topoğrafya ve Bazı Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ortamında Analiz Edilerek Ceviz Yetiştiriciliğine Uygun Alanların Belirlenmesi: Tekirdağ İli Merkez Köyleri Örneği, GÜFBED/GUSTIJ 5 (1): 50-59 (in Turkish) Retrieved from https://doi.org/10.17714/gufbed.2015.05.004 DOI: https://doi.org/10.17714/gufbed.2015.05.004

Dengiz, O., & Sarıoğlu, F.E. (2011). Samsun İlinin Potansiyel Tarım alanlarının Genel Dağılımları ve Toprak Etüd ve Haritalandırma Çalışmalarının Önemi, Anadolu Tarım Bilim. Dergisi,26(3):241-250 (in Turkish) Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/omuanajas/issue/20210/214085

Karaca, S., Sarğın, B., & Türkmen, F. (2019). Bazı Arazi ve Toprak Niteliklerinin Coğrafi Bilgi Sistem Analizleriyle İncelenmesi: Van İli Arazi ve Toprak Özellikleri, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 6(2): 199-205 (in Turkish) Retrieved from https://doi.org/10.19159/tutad.542543 DOI: https://doi.org/10.19159/tutad.542543

Kılıç, O.M., Polat, F., Buhan, E., & Doğan, H.M. (2017). Zinav Gölü Havzasının Topoğrafik Durumu, Arazi Kullanımı ve Bazı Toprak Özelliklerinin CBS ve UA ile Haritalanması, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 6 (3): 45-54 (in Turkish) Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gbad/issue/31228/331871

Kıymaz, S., (2011). Kırşehir İli Toprak ve Su Kaynaklarının Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6 (2):76-85 (in Turkish) Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sduzfd/issue/29598/317560

Özyazıcı, M.A., Dengiz, O., & İmamoğlu, A. (2014). Siirt İli Bazı Arazi ve Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistem Analizleriyle Değerlendirilmesi, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1: 128-137 (in Turkish) Retrieved from https://doi.org/10.19159/tutad.67391 DOI: https://doi.org/10.19159/tutad.67391

Sönmez, K., (1995). Çevre Kirliliği Ders Notları Atatürk Üniv. Ziraat Fak., Erzurum (in Turkish)

Tanrıkulu, M. (2017). Türkiye’de Toprak Etüt-Haritalama Çalışmaları ve Harvey Oakes, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 64 Kasım-Aralık (in Turkish) Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/438452

Tekinel, O. (2004). Sulu Tarımında Problemler ve Çözüm Yolları, 21. Yüzyılda Su Sorunu ve Türkiye (Fırsatlar- Zorluklar, Güçlü ve Zayıf Yanlarımız) Konulu Toplantı Kitabı, VAKIF 2000. 2000’li Yıllarda Türkiye Stratejik, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Vakfı, Şubat 2004, Ankara (in Turkish)

Uzun, N. (2012). Mera Hayvancılığında Uydu Görüntü İşleme Teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (in Turkish)

Yıldız, N. (1996). Tarımsal Faaliyetlerin Etkileri, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(2): 324-333 (in Turkish)

Yomralıoğlu, T. (2000). Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Kavramlar ve Uygulamalar, İber Ofset, 2. Baskı, Trabzon (in Turkish)

Downloads

Published

2021-09-02

How to Cite

Bagdatlı, M. C., & Arslan, O. (2021). CLASSIFICATION AND MAPPING OF LAND USE AND SOME SOIL PROPERTIES IN KIRŞEHIR PROVINCE, TURKEY. International Journal of Engineering Technologies and Management Research, 8(8), 81–93. https://doi.org/10.29121/ijetmr.v8.i8.2021.1022

Most read articles by the same author(s)