CRITICAL AND CREATIVE THINKING OF TEACHER TRAINEES

Authors

  • Tomšik R. Department of Educational and School Psychology, Faculty of Education, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
  • Gatial V. Department of Educational and School Psychology, Faculty of Education, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
  • Verešová M. Department of Educational and School Psychology, Faculty of Education, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
  • Čičová, A. Department of Educational and School Psychology, Faculty of Education, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia

DOI:

https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v6.i9.2018.1217

Keywords:

Critical Thinking, Creative Thinking, Teacher, Teacher Trainees

Abstract [English]

The paper offers an initial theoretical insight into critical and creative thinking constructs (tools), as well as it provides the theoretical and empirical evidence of the relationship between mentioned variables and their level in specific populations. The main objective is to verify differences in critical and creative thinking of teacher trainees within the region schools, considering their fields of study. Critical thinking has been mapped by W-GSTA questionnaire and for creative thinking has been applied Test for Creative Thinking - Drawing Production (TCT-DP). The sample consisted of 317 teacher trainees studying single-subject study programmes (humanities or natural sciences) or two-subject study in combination. Statistical analyses have revealed the significant difference in the rate of critical and creative thinking. Particularly, teacher trainees of two-subject study in combination have achieved significantly higher results in a critical thinking in comparison with teacher trainees studying humanities. On the other hand, teacher trainees of natural sciences have achieved higher results in a creative thinking in comparison with students of humanities.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Čáp, J., Mareš, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.

Droščák, M.. Aktivizujúce vyučovacie metódy v praxi vyučovania strednej školy. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2014.

Duchovičová, J., Tomšik, R. 2017. Stratégie kritického a tvorivého myslenia vo vyučovaní vnútorná konzistencia výskumného nástroja. Slavonic Pedagogical Studies Journal, Vol. 6, No. 2, 375–394.

Duchovičová, J., Tomšik, R. Managerial Competencies of a Teacher in the Context of Learners' Critical Thinking Development: Exploratory Factor Analysis of a Research Tool and the Results of the Research. TEM Journal, Vol. 7, No. 2, 335–347.

Elder, L., Paul, R. 2006. The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools. 4th ed. [online]. The Foundation for Critical Thinking. [20. 6. 2018]. Available online: https://www.criticalthinking.org/files/Concepts_Tools.pdf

Hajrová, M. Rozvoj kritického myslenia metódami aktívneho vyučovania. Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe. Bratislava: Metodickopedagogické centrum, 2015.

Haláková, Z., Kubiatko, M. 2006. Sú budúci učitelia prírodovedných predmetov tvoriví? Pedagogika, Vol. 58, No. 1, 50–60.

Chmelárová, Z. Životné cesty z pohľadu slovenských vykokoškolákov. Media4u Magazine. Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávaní, Vol. 12, No. 4, 2015, 5–8.

Jurčíková, J. Kritické myšlení v profesní přípravě budoucích sociálních pedagogů. Zlín: FHŠ, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012.

Kosturková, M. Kritické myslenie pedagógov stredných škôl. Pedagogika, Vol. 4, No. 4., 2013, 283–297.

Kosturková, M. 2014. Úroveň kritického myslenia študentov odboru Vychovávateľstvo. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, Vol. 4, No. 1, 2014, 45–61.

Kosturková, M. Experimentálne overenie schopnosti študentov učiteľstva tvoriť otázky. Edukácia, Vol. 2, No. 1, 2017, 139–148.

Maňák, J., Švec, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003.

Novotná, J., Čepelová, S., Jurčíková, J. 2015. Critical and Creative Thinking in the Professional Preparation of Social Pedagogues. Grant Journal, Vol. 4, No.1, 2015, 81–91.

Petlák, E. Všeobecná didaktika. Bratislava: IRIS, 2004.

Petrasová, A. Kriticky mysliaci učiteľ – tvorca kvality školy. Prešov: Rokus, 2009.

PROJEKT MILÉNIUM. Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike. [online]. Programové vyhlásenie Vlády SR, 1998, p. 18. [20. 6. 2018]. Available online: http://www.cpk.sk/web/dokumenty/krvv.pdf

Sirotová, M. Vysokoškolský učiteľ v edukačnom procese. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2014.

Tomšik, R. Kvantitatívny výskum v pedagogických vedách. Úvod do metodológie a štatistického spracovania. Nitra: PF UKF, 505.

Turek, I. Úvod do problematiky kľúčových kompetencií. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút, 2008.

Urban, K. K, Jellen, H. K., Kováč, T. Urbanov figurálny test tvorivého myslenia. Príručka. Bratislava: Psychodiagnostika, 2002.

Watson, G., Glaser, E. M. Test hodnotenia kritického myslenia. Príručka. Bratislava: Psychodiagnostika, 2000.

Zelina, M. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava: IRIS, 1996.

Downloads

Published

2018-09-30

How to Cite

R., T., V., G., M., V., & A., Čičová. (2018). CRITICAL AND CREATIVE THINKING OF TEACHER TRAINEES. International Journal of Research -GRANTHAALAYAH, 6(9), 148–155. https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v6.i9.2018.1217