(1)
Sain, B.; Sharma, V.; Kumar Sharma, A.; Goyal, R.; Sharma, M. DALAFLOXACIN- ANTIBACTERIAL: A REVIEW. Int. J. Res. Granthaalayah 2018, 6, 91-101.