Wu, Jiaqi, Yujuan Zhou, Yuhao Zhang, Dingxiang Zheng, Weiping Deng, and Tao Qu. 2023. “APPLICATION OF BLOCKCHAIN IN ENERGY”. International Journal of Engineering Technologies and Management Research 10 (4):32–40. https://doi.org/10.29121/ijetmr.v10.i4.2023.1306.