(1)
Wu, J.; Zhou, Y.; Zhang, Y.; Zheng, D.; Deng, W.; Qu, T. APPLICATION OF BLOCKCHAIN IN ENERGY. Int. J. Eng. Tech. Mgmt. Res. 2023, 10, 32–40.